Monday, April 15, 2013

President Obama's remarks on the Boston Marathon Bombings (video)